Podserija HR-DADU-07.3.1 - Diplomata et acta (Documents and acts), until the 12th century

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-07-HR-DADU-07.3-HR-DADU-07.3.1

Naslov

Diplomata et acta (Documents and acts), until the 12th century

Datum/-i

  • 743, 1022, 1023, 1076 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Podserija

Obseg in nosilec zapisa

6 documents (4 originals and two transcripts)

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

There are no references to Jewish people in the subseries.
The subseries mainly contains papal documents.

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 4, folder 2. Luka Ćurlica, Protocollo generale dell antico archivio di Ragusa, 1851, vol. 1.

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Povezani opisi

Opomba o objavi

Daniele Farlati, Illyricum sacrum, Venetiis, 1751-1817. Ivan Kukuljević, Codex diplomaticus regni Croatiae et Slavoniae, vol. I, Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske s Dalmacijom i Slavonijom, Zagreb: JAZU, 1874-1875. Milan Šuflay, Acta et diplomata res Albaniae meidae aetatis illustrantia/ collegerunt et digesserunt Ludovicus de Thalloczi, Constantin Jireček et Emilianus Sufflay, vol. I, Vindobonae, 1914. Ferdo Šišić, Ljetopis popa Dukljanina, Beograd-Zagreb, 1928. Jovan Radonić, Acta et diplomata Ragusina, vol. I.1, Beograd: SANU, 1934. Codex diplomaticus regni Croatiae et Slavoniae., vol. I, in: Codex diplomaticus regni Croatiae et Slavoniae, ed. Jakov Stipišić and Miljen Šamšalović. Zagreb: JAZU, 1967. Josip Lučić, »Povijest Dubrovnika od VII. stoljeća do godine 1205.« Anali Historijskog instituta JAZU 13/14 (1976): 7-139 (appendix). Lucio Lume, L’archivio storico di Dubrovnik con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane, Roma: Archivio di Stato, 1977. Zoran Perović, The Early Centuries of Dubrovnik; Replicas and Restored Charters in the Holdings of the Dubrovnik Archives prior to 1200, Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 2011 (exhibition catalogue).

Področje opomb

Opomba

All documents have been published.

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 76

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji