Serija HR-DADU-16.2 - Proclamationes venditionum Cancellariae (Declaration of sales registered at the Chancellery)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-16-HR-DADU-16.2

Naslov

Proclamationes venditionum Cancellariae (Declaration of sales registered at the Chancellery)

Datum/-i

  • 1508-1527, 1595-1656, 1659-1782 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Serija

Obseg in nosilec zapisa

7 volumes; textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

There is no reference to Jewish people in the series.
The series contains declarations, or public announcements of the sale of real estate and personal property. These declarations were publicly shouted by the municipal crier, who would announce the names of the sellers, the subject of the sale and the price of the property sold.

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Josip Gelčić, »Catalogus i. r. Archivii Ragusini.« Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 22 (1910): 537-588.

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Diversa Notariae (HR-DADU-9), Debita Notariae (HR-DADU-10.1), Pacta matrimonialia (HR-DADU.13.2), Diversa Cancellariae (HR-DADU-15), Venditiones Cancellariae (HR-DADU-16.1)

Povezani opisi

Opomba o objavi

Šime Ljubić, »Popis prodaja dubrovačkih iz XVI. stoljeća.« Starine 11 (1879): 1–18. Lujo Vojnović, »Dubrovačko-gruške prodaje kuća i ulice staroga Dubrovnika (XIV.–XVII. vijeka)« Rad JAZU 82 (1913): 101–123. Gregor Čremošnik, Spisi dubrovačke kancelarije, knjiga I. (Zapisi notara Tomazina de Savere 1278.–1282.), Zagreb: JAZU, 1951. Matko Matija Marušić, »Urbani krajolik i vlasnička topografija kasnosrednjovjekovnog Dubrovnika prema seriji Venditiones Cancellariae.« (summary: Urban Landscape and Property Ownership in the Late Medieval Dubrovnik: The Venditiones Cancellariae Series) Radovi Instituta za povijest umjetnosti 41 (2017): 97-108.

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 31.2

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji